Rapportering om etiska frågor

Rapportera oetiskt handlande!

Treks visselblåsarsystem / klagomålshantering är avsedda för rapportering av överträdelser av vårt företags principer och tillämpliga lagar (t.ex. Whistleblower Protection Act, Supply Chain Due Diligence Act etc.) som vi har förbundit oss att följa genom Treks uppförandekod och Treks policy för mänskliga rättigheter.

För att kunna reagera på överträdelser på lämpligt sätt måste vi upptäcka dem så tidigt som möjligt. Information om (nära förestående) överträdelser kan rapporteras till oss via e-post: [email protected]

Din information är till hjälp för oss – det är det enda sättet för oss att reagera på överträdelser i ett tidigt skede. Detta är viktigt för att vi ska kunna minimera skadliga följder för vårt företag och för våra anställda och affärspartners.

Inskickade rapporter behandlas strikt konfidentiellt av en särskild medarbetare på avdelningen för juridik och regelefterlevnad.

Förutom Treks interna visselblåsarsystem finns även möjlighet att lämna rapporter till olika externa myndigheter, bland annat den federala regeringens kontor för externa rapporter. Liknande kontor finns i delstaterna och på lokala myndigheter.

Tack för din hjälp.