PRIVACYBELEID EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Lees deze pagina zorgvuldig door voordat je van deze site gebruikmaakt. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Trek Bicycle Corporation, samen met zijn dochterondernemingen en aangesloten bedrijven, met inbegrip van maar niet beperkt tot eTrek LLC, dat in voorkomend geval de webwinkel ('Winkel') van de website beheert (samen 'we' of 'ons' genoemd). Door deze website te gebruiken, geef je te kennen dat je instemt met het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden. Gebruik deze site niet als je niet met deze voorwaarden instemt. Wij behouden ons het recht voor om, te onzer beoordeling, te allen tijde delen van deze voorwaarden te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Controleer deze voorwaarden regelmatig op wijzigingen. Als je deze site blijft gebruiken nadat de voorwaarden zijn gewijzigd, betekent dit dat je de herziene voorwaarden aanvaardt. De voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2012.

Privacybeleid

Wij hechten waarde aan jouw privacy op internet. Als onderdeel van het beheer van deze site verzamelen we bepaalde soorten informatie over de gebruikers ervan. We willen dat je weet welke soorten informatie we verzamelen en wat we ermee doen.

Informatie die we verzamelen

We verzamelen twee algemene soorten informatie over onze gebruikers: persoonlijke gegevens (zoals naam en e-mailadres), en gecombineerde gegevens (zoals informatie over verkeersstromen op deze website, bijvoorbeeld over hoeveel gebruikers dagelijks op de site inloggen).

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer gebruikers ons informatie verstrekken, bijvoorbeeld als ze zich registreren voor nieuwsmails of andere diensten aan leden, wanneer ze enquêtes invullen, artikelen kopen in de Winkel, zich registreren om te kunnen bieden op producten die te koop zijn op een online veiling en/of zich aanmelden voor wedstrijden en andere promotionele activiteiten die wij aanbieden. Wanneer je je registreert of informatie opvraagt op deze site, vragen we je meestal om je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s) en kredietkaartgegevens (alleen als je producten in onze winkel bestelt) te verstrekken, en we vragen je een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. Als je ons persoonlijke correspondentie stuurt, zoals e-mails of brieven, dan kunnen we daarnaast ook informatie verzamelen in een voor jou specifiek dossier.

Gecombineerde gegevens en gebruiksinformatie

Gecombineerde informatie (bijvoorbeeld welke pagina's gebruikers bezoeken of informatie die door gebruikers wordt verstrekt, zoals enquête-informatie en/of informatie voor het registreren op de site) wordt op verschillende manieren verzameld. Als je onze website gebruikt, traceren we ook automatisch bepaalde informatie over jou. Deze informatie omvat de url vanwaar je net kwam, de url die je vervolgens bezoekt, welke internetbrowser je gebruikt en je IP-adres. Een IP-adres is een getal dat automatisch wordt toegewezen aan je computer telkens als je gebruikmaakt van het internet. Webservers, de computers die webpagina's aanbieden, identificeren jouw computer automatisch aan de hand van het IP-adres. Wanneer je een pagina bij ons opvraagt, registreren onze servers het IP-adres van de gebruiker. Wij leggen geen verband tussen IP-adressen en iets dat jou persoonlijk identificeerbaar maakt; hoewel je sessie wordt geregistreerd, blijf je dus anoniem voor ons.

Gebruik van cookies

Lees ons beleid aangaande cookies voor meer informatie.

Gebruik van door ons verzamelde informatie

We gebruiken zowel de door ons verzamelde persoonlijke als gecombineerde informatie, en de informatie aangaande gebruik, voor verschillende doelen. We verzamelen deze informatie bijvoorbeeld om bestellingen en prijzen af te leveren, informatievragen te beheren en informatiediensten te bieden, naleving van ons beleid en van nationale en regionale wetten op te volgen/te verifiëren, voor redactionele doeleinden en om feedback te vragen. We kunnen je e-mailadres (en in uitzonderlijke gevallen je correspondentieadres of telefoonnummer) gebruiken om contact met je op te nemen over kwesties met betrekking tot klantenservice of facturatie. Persoonlijke en gecombineerde informatie wordt ook gebruikt om de inhoud van onze Winkel te verbeteren, om activiteiten inzake systeemadministratie uit te voeren, om de inhoud of lay-out van de Winkel aan te passen aan de gebruiker, om gebruikers te informeren over updates of aanbiedingen in de Winkel waarvan we denken dat je daarin bent geïnteresseerd. We proberen je altijd de mogelijkheid te geven om deze dienst te weigeren als zulke informatie online van jou gevraagd wordt. Als je later beslist dat je deze informatie liever niet ontvangt, of niet meer wilt deelnemen aan een andere informatieaanvraag of -distributie, kun je ook je accountinformatie op het overeenkomende gedeelte van deze website bijwerken, of gewoon antwoorden op een mail aan jou met de boodschap UNSUBSCRIBE als onderwerp of in de e-mail zelf. We kunnen je informatie en activiteiten op de website ook gebruiken om geschillen te beslechten, problemen op te lossen en onze gebruiksvoorwaarden toe te passen.

Bekendmaking van verzamelde informatie aan derden

Wij zullen je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, verhandelen, verhuren of anderszins verstrekken zonder jouw voorafgaande goedkeuring, evenwel op voorwaarde dat derden hier niet verwijst naar onze dochterondernemingen, aangesloten bedrijven, vergunninghouders, partners, partners voor websitehosting of andere partijen die ons bijstaan in het beheer van deze website. We kunnen echter wel je gegevens en gecombineerde gebruiksinformatie met derden delen in gecombineerde vorm, en dat voor zowel reclame- als promotionele doeleinden. Bovendien verlenen we onze medewerking aan alle gerechtelijke onderzoeken en derden teneinde hun intellectuele eigendomsrechten en andere wettelijke rechten toe te passen.

Links naar andere websites

Merk op dat deze website links naar andere websites kan vermelden die niet hetzelfde privacybeleid hebben als wij. Als je bijvoorbeeld in de Winkel op een advertentie klikt, is het mogelijk dat je deze website verlaat en naar een geheel andere website gaat. Dit omvat links naar adverteerders, fietsverdelers, informatieleveranciers en zakenpartners die onze naam en/of logo's kunnen gebruiken tengevolge van een co-branding- of andere overeenkomst. Zulke websites kunnen hun eigen cookies naar jou sturen, en kunnen gegevens op manieren verzamelen en gebruiken dan wij. Wij hebben geen invloed op die sites of hun gebruik, en aanvaarden daarvoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

Veiligheidsniveau

Wij hechten veel waarde aan de veiligheid van alle tot personen herleidbare informatie verbonden met de gebruikers van deze site. We implementeren een verscheidenheid aan beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van jouw persoonlijke informatie te bewaken. Zodra we jouw gegevens ontvangen, leveren we redelijke inspanningen om te zorgen dat de veiligheid ervan op onze systemen is gewaarborgd. Als kredietkaartinformatie wordt verzonden, gebruiken we SSL encryptietechnologie. Accountinformatie die je invoert op deze website is door een paswoord beveiligd zodat alleen jij toegang hebt tot de informatie. Je mag je wachtwoord of gebruikersidentificatienummer niet delen met iemand anders. Helaas kan de veiligheid van gegevenstransmissie via het internet nooit voor 100% worden gegarandeerd. Hoewel we ernaar streven om je persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van informatie die je naar ons zendt bijgevolg niet garanderen of daarvoor instaan; informatie overleggen doe je dus op eigen risico.

Gebruiksvoorwaarden

Eigendom, beperkingen op het gebruik van materialen

De totale inhoud van deze site, inclusief maar niet beperkt tot tekst, graphics en code, is ons eigendom of aan ons in licentie gegeven. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op ieder moment zonder aankondiging vooraf te wijzigen, ook met betrekking tot producten, uitrusting, specificaties, modellen, kleuren en materialen. Je mag tekst en graphics van deze site downloaden, bekijken en afdrukken, mits die inhoud alleen wordt gebruikt voor informatieve, niet-commerciële doeleinden en op geen enkele wijze wordt gewijzigd of aangepast. Tenzij uitdrukkelijk hierin aangegeven, mag je geen informatie of inhoud van deze site geheel of ten dele gebruiken, downloaden, uploaden, kopiëren, afdrukken, tonen, uitbeelden, reproduceren, publiceren, onder vergunning verlenen, posten, verzenden, of verspreiden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Trek, Bontrager, Gary Fisher zijn geregistreerde handelsmerken van Trek Bicycle Corporation. Overige handelsmerken, dienstmerken, slogans, logo's en handelsnamen die op deze site voorkomen zijn ofwel onze handelsmerken of handelsmerken van een derde licentiegever of andere aanbieder. Geen van deze merken, namen of logo's mogen worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hun eigenaar.

Fora

'Forum' betekent een chatruimte, prikbord of e-mailfunctie die aangeboden wordt als onderdeel van deze website. Elke vorm of wijze van intimidatie op deze website, zoals per e-mail en chat of door obsceen of grof taalgebruik, is strikt verboden. Je mag geen inhoud uploaden naar, verspreiden via of anderszins publiceren op deze website die smadelijk, lasterlijk, inbreukmakend, obsceen, pornografisch, bedreigend, invasief voor rechten op privacy of openbaarheid, grof, onwettig of anderszins bezwaarlijk is en een misdrijf zou betekenen of hiertoe zou aanzetten, de rechten van een partij zou schenden of anderszins aanleiding zou geven tot verplichtingen of een wet zou overtreden. De Fora mogen alleen gebruikt te worden op een niet-commerciële wijze. Zonder onze uitdrukkelijke goedkeuring mag je geen materiaal verspreiden of anderszins publiceren dat fondsenwerving, promoties, reclame of aanvraag van goederen of diensten bevat. Door het uploaden van materialen naar een Forum of materiaal bij ons in te dienen, geef je ons automatisch de eeuwigdurende, kosteloze, onherroepelijke, niet-exclusieve rechten en licentie, alleen onderhevig aan uitdrukkelijke beperkingen zoals uiteengezet in ons privacybeleid, om dergelijk materiaal te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, hiervan afgeleid werk te maken en te verspreiden of dergelijk materiaal op te nemen in enig formulier, medium of nu bekende of later ontwikkelde technologie waar ook ter wereld.

We zijn niet in staat om alle berichten en materialen die door gebruikers die onze site bezoeken worden geplaatst of gemaakt na te kijken, en zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze berichten en materialen. We behouden ons echter het recht voor om berichten of materialen te blokkeren of verwijderen die we beschouwen als (a) grof, lasterlijk of obsceen, (b) frauduleus, bedrieglijk of misleidend, (c) een schending van een auteursrecht, handelsmerk of ander intellectuele-eigendomsrecht van iemand anders of (d) beledigend of anderszins onaanvaardbaar voor ons naar eigen inzicht.

Disclaimer

DE INHOUD VAN DEZE SITE WORDT GELEVERD "ZOALS HIJ IS" EN ZONDER ENIGERLEI GARANTIE, UITDRUKKELIJK NOCH STILZWIJGEND. VOOR ZOVER TOELAATBAAR VOLGENS GELDENDE WETGEVING WIJZEN WIJ ELKE GARANTIE UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GARANDEREN NIET DAT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE ONONDERBROKEN EN FOUTLOOS ZAL VERLOPEN, DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN OF DAT DEZE SITE OF DE SERVER DIE HEM BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES EN DOEN GEEN UITLATINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE GEVOLGEN VAN HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN OP DEZE SITE ALS HET GAAT OM HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. HET KAN ZIJN DAT DE GELDENDE WETGEVING DE UITSLUITING VAN STILZWIJGENDE GARANTIES NIET TOESTAAN; DE BOVENSTAANDE UITSLUITING IS DUS MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING.

Terug naar boven